Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o.

powstało z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mława, na podstawie Uchwały
Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r. W nowej spółce Miasto Mława objęło 100 % udziałów.

Historia:

Miejska Służba Drogowa w Mławie (dalej MSD) powstała w 1995 roku jako jednostka organizacyjna Miasta Mława (Uchwała nr XIX/193/95 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1995r.
w sprawie przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w Mławie).

Do zadań MSD należało w szczególności:

wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieżącymi ich powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;
wykonywanie inwestycji drogowych;
produkcja prefabrykatów drogowych;
naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;
wykonywanie, naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na zlecenie organów odpowiedzialnych za stan znaków w mieście;
prowadzenie nw. działalności na rzecz innych zleceniodawców:
a) działalność handlowa
b) inne usługi zlecone np.: transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.
MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego. Nadzór i kontrolę nad działalnością MSD sprawował Burmistrz Miasta Mława
i on też zatrudniał dyrektora zakładu, który kierował całokształtem pracy Zakładu.
Uchwałą z 28 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Mławie zdecydowała o przekształceniu Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława.
Akt założycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka z o.o. podpisano
2 stycznia 2008 roku. Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, wszelkie jego zobowiązania (§ 4 Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie). Ideą przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności. Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego i powiatów sąsiednich.

Deklarujemy otwartość na każdego rodzaju współpracę i propozycje Zamawiającego.

OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: 

 • Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej;         
 • Oznakowanie pionowe i poziome dróg;          
 • Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych           
 • Wydobywanie żwiru, piasku, gliny, kaolinu, działalność usługowa wspierająca górnictwo;         
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;         
 • Produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu;           
 • Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych;      
 • Obróbka metali i mechaniczna obróbka elementów metalowych;     
 • Przygotowywanie terenu pod budowę;         
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynieryjnych;       
 • Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, tynkowanie, malowanie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej i inne roboty budowlane wykończeniowe;         
 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;       
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;       
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;            
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;        
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, transport drogowy towarów;         
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;  
 • Badania i analizy techniczne;        
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta Mława wykonuje roboty inwestycyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, polegające głównie bieżącym utrzymaniu ulic, budowie chodników, nawierzchni drogowych z prefabrykatów betonowych oraz na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, likwidacji spękań. Dba o prawidłowe oznakowanie dróg. Działania te mają głównie na celu utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd. Ponadto MPDM Sp. z o.o. prowadzi inwestycje drogowe i gruntowne remonty dróg gminnych.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. jest jednostką drogową, która prowadzi szereg zadań na drogach gminnych. Dzięki czemu w każdym czasie istnieje gotowość do podjęcia prac, nie będąc zależnym od możliwości sprzętowych i osobowych firm wykonawczych.

Prace drogowe wykonywane na terenie gminy prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością MPDM Sp. z o.o. w Mławie, w skład którego wchodzą:

 • ciągnik ZETOR;
 • koparko – ładowarka JCB 3
 • koparko – ładowarka JCB 4 szt. – 2
 • koparka kołowa JCB JS 175W
 • koparka kołowa EVERUM
 • równiarka drogowa
 • samochód ciężarowy MERCEDES szt. – 3
 • samochód dostawczy Volkswagen szt. – 4
 • samochód dostawczy CITROEN
 • samochód osobowy MITSUBISHI

Nadto, jednostka posiada drobny sprzęt typu: pługi odśnieżające, piaskarki samochodowe, kosiarki, zagęszczarki, walec, frezarkę, układarkę, malowarkę, zamiatarkę , itp.

8 369 000,00 zł

Wartość Kapitału zakładowego

Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS:
0000299185

NIP:

5691816616

OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej; Oznakowanie pionowe i poziome dróg;

PRZETARGI

Wszystkie aktualne wiadomości odnośnie przetargów znajdziecie państwo na stronie 

STRONA Z PRZETARGAMI

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta

MKM

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299185

Start Now