WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ DZIAŁ…


PION DROGOWY


PRZETARGI

Wszystkie aktualne wiadomości odnośnie przetargów znajdziecie państwo na stronie https://www.e-bip.org.pl/mpdm/28174

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA


MKM

Mławska Komunikacja Miejska

MPDM SP. Z O.O.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o.

powstało z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mława, na podstawie Uchwały
Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r. W nowej spółce Miasto Mława objęło 100 % udziałów.

Informacje

Historia:

Miejska Służba Drogowa w Mławie (dalej MSD) powstała w 1995 roku jako jednostka organizacyjna Miasta Mława (Uchwała nr XIX/193/95 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1995r.
w sprawie przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w Mławie).

Do zadań MSD należało w szczególności:

wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieżącymi ich powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;
wykonywanie inwestycji drogowych;
produkcja prefabrykatów drogowych;
naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;
wykonywanie, naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na zlecenie organów odpowiedzialnych za stan znaków w mieście;
prowadzenie nw. działalności na rzecz innych zleceniodawców:
a) działalność handlowa
b) inne usługi zlecone np.: transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.

MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową

MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego. Nadzór i kontrolę nad działalnością MSD sprawował Burmistrz Miasta Mława
i on też zatrudniał dyrektora zakładu, który kierował całokształtem pracy Zakładu. Uchwałą z 28 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Mławie zdecydowała o przekształceniu Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława.
Akt założycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka z o.o. podpisano
2 stycznia 2008 roku. Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, wszelkie jego zobowiązania (§ 4 Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie). Ideą przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności. Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego i powiatów sąsiednich.

Dane rejestrowe firmy MPDM:

MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.
ul. Warszawska 25A skr. poczt. 103
06-500 Mława
NIP: 569-181-66-16

Siedziba Spółki: 
Uniszki Cegielnia 30, 06- 500 Mława
tel. 23 654 35 01
email: mpdm@mlawa.pl

Numery rachunków bankowych:

Alior Bank S.A. rachunek bieżący podstawowy:
98 2490 0005 0000 4530 4439 4539

Santander Bank Polska S.A. rachunek bieżący:
23 1090 1056 0000 0001 4843 2038

SPP rachunek pomocniczy:
09 2490 0005 0000 4600 4599 0098

8 369 000,00 zł

Wartość Kapitału zakładowego

Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS:
0000299185

NIP:

5691816616

OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej; Oznakowanie pionowe i poziome dróg;

PRZETARGI

Wszystkie aktualne wiadomości odnośnie przetargów znajdziecie państwo na stronie 

STRONA Z PRZETARGAMI

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta

MKM

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299185

Start Now

Władze Spółki

Wspólnicy i posiadane
udziały: 

Miasto Mława

100% kapitału zakładowego

Zgromadzenie
Wspólników: 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Piotr Jankowski

Organ nadzoru:



osoby:

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Lidia Gniadek
Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Goschorski
Sekretarz – Anna Kucińska

Organ uprawniony
do reprezentacji spółki:


osoba:    


Sposób reprezentacji
spółki: 


Kompetencje organów
spółki:   

Zarząd



Prezes Zarządu – Artur Łoboda


reprezentacja do składania oświadczeń woli –
jednoosobowa
:
Prezes Zarządu


zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 z       
                                      późn. zm.)

AKTUALNOŚCI