Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o.

powstało z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mława, na podstawie Uchwały
Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r. W nowej spółce Miasto Mława objęło 100 % udziałów.

Historia:

Miejska Służba Drogowa w Mławie (dalej MSD) powstała w 1995 roku jako jednostka organizacyjna Miasta Mława (Uchwała nr XIX/193/95 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1995r.
w sprawie przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w Mławie).

Do zadań MSD należało w szczególności:

wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieżącymi ich powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;
wykonywanie inwestycji drogowych;
produkcja prefabrykatów drogowych;
naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;
wykonywanie, naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na zlecenie organów odpowiedzialnych za stan znaków w mieście;
prowadzenie nw. działalności na rzecz innych zleceniodawców:
a) działalność handlowa
b) inne usługi zlecone np.: transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.
MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego. Nadzór i kontrolę nad działalnością MSD sprawował Burmistrz Miasta Mława
i on też zatrudniał dyrektora zakładu, który kierował całokształtem pracy Zakładu.
Uchwałą z 28 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Mławie zdecydowała o przekształceniu Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława.
Akt założycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka z o.o. podpisano
2 stycznia 2008 roku. Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, wszelkie jego zobowiązania (§ 4 Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie). Ideą przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności. Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego i powiatów sąsiednich.

ZAKRES ROBÓT

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: 
Budowa, modernizacje i remonty dróg;       
Oznakowanie pionowe i poziome dróg;          
Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych           Wydobywanie żwiru, piasku, gliny, kaolinu, działalność usługowa wspierająca górnictwo;                    
Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych;          
Przygotowywanie terenu pod budowę;         
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynieryjnych;       
Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, tynkowanie, malowanie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej i inne roboty budowlane wykończeniowe;         
Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych;      Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, transport drogowy towarów;         
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;  
Badania i analizy techniczne;        
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta Mława wykonuje roboty inwestycyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, polegające głównie bieżącym utrzymaniu ulic, budowie chodników, nawierzchni drogowych z prefabrykatów betonowych oraz na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach, likwidacji spękań. Dba o prawidłowe oznakowanie dróg. Działania te mają głównie na celu utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd. Ponadto MPDM Sp. z o.o. prowadzi inwestycje drogowe i gruntowne remonty dróg gminnych.
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. jest jednostką drogową, która prowadzi szereg zadań na drogach gminnych. Dzięki czemu w każdym czasie istnieje gotowość do podjęcia prac, nie będąc zależnym od możliwości sprzętowych i osobowych firm wykonawczych.
Prace drogowe wykonywane na terenie gminy prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu będącego własnością MPDM Sp. z o.o. w Mławie, w skład którego wchodzą:
ciągnik ZETOR;
koparko – ładowarka JCB 3
koparko – ładowarka JCB 4 szt. – 2
koparka kołowa JCB JS 175W
koparka kołowa EVERUM
równiarka drogowa
samochód ciężarowy MERCEDES szt. – 3
samochód dostawczy Volkswagen szt. – 4
samochód dostawczy CITROEN
samochód osobowy MITSUBISHI
Nadto, jednostka posiada drobny sprzęt typu: pługi odśnieżające, piaskarki samochodowe, kosiarki, zagęszczarki, walec, frezarkę, układarkę, malowarkę, zamiatarkę , itp.

Władze Spółki


Wspólnicy i posiadane
udziały: 

Miasto Mława

100% kapitału zakładowegoZgromadzenie
Wspólników: 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Piotr JankowskiOrgan nadzoru:


osoby:

Rada Nadzorcza


Przewodniczący – Lidia Gniadek
Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Goschorski
Sekretarz – Anna Kucińska

Organ uprawniony
do reprezentacji spółki:


osoba:    


Sposób reprezentacji
spółki: Kompetencje organów
spółki:   

Zarząd


Prezes Zarządu – Artur Łoboda


reprezentacja do składania oświadczeń woli –
jednoosobowa
:
Prezes Zarządu


zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 z       
                                      późn. zm.)